11 ၾသဂုတ္လ 2015

Oversea Hair Training 2015 (6th Trip) Pattaya,Bangkok

Written by 
Rate this item
(1 Vote)

ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုးရွိ ဆံပင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအား ဆံပင္ဘာသာရပ္အဆင့္ျမင့္သင္တန္းအား LEAD TIME INTERNATIONAL HAIR TRAINING SCHOOL မွ INTERNATIONAL STYLIST မ်ားမွ အခ်ိန္ျပည့္သင္တန္း (၅) ရက္ကို ဘန္ေကာက္ ၊ပတၱရားျမိဳ႕ရွိ ၾကယ္ငါးပြင့္အဆင့္ရွိ  GOLDEN CLIFF HOTELတြင္ စာေတြ႕၊လက္ေတြ႕ သင္ၾကားပို႕ခ်ခဲ႔သည္။

Read 249019 times Last modified on 11 စက္တင္ဘာလ 2015
Login to post comments