ဆက္သြယ္ရန္ပုဂၢိဳလ္၊ကုမၸဏီမ်ား

Contact details

Head Office
No. 167, Settmu 3 Street, Myinttar Nyunt Tamwe Township, Yangon, Myanmar

ဖုန္း: 01-860 4325 ~ 29, 09 5176741, 09 49296966, 09 49296988, 09 5029204

အီးေမးလ္: ဤ email လိပ္စာကို spambots မွေန၍ ကာကြယ္ထားသည္။ ၄ငး္ကိုၾကည့္ရႈရန္ JavaScript ဖြင့္ထားရန္ လိုသည္

Send us a message