ပ်က္စီးေနးေသာ သင့္ဆံသားမ်ားအတြက္ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ျပီး အာဟာရဓာတ္မ်ားစြာ အားျပည့္သြားေစသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရန္လိုအပ္သည္။

 

ကုန္ပစၥည္း၏ေကာင္းမြန္ေသာ အရည္အေသြးသည္ သင့္ဆံသားႏွင့္ ဦးေရျပားက်န္းမာေရးအတြက္ တဖက္တလမ္းမွ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္......

 

 

က်န္းမာသန္စြမ္းေသာ ဆံေကသာမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ေစရန္အတြက္ က်န္းမာေသာ ဦးေရျပားပိုင္ရွင္ ျဖစ္ေနရန္ အျမဲလိုအပ္ပါသည္......

ေခတ္မွီလွပ စတိုင္က်ေနေသာ ဆံေကသာမ်ားသည္ သင္၏တစ္ေန႔တာလံုးအတြက္ ယံုၾကည္မႈရွိေစရန္ အေကာင္းဆံုး အေဖာ္မြန္ျဖစ္သည္.....

Welcome MM

ေနရာဒသ အသီးသီးရွိ မတူညီေသာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအလုိက္ ကြဲျပားေသာ ဆံသားႏွင့္ ဦးေရျပား အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ပိုင္ဆိုင္ထားသူမ်ားအတြက္ေနရာေဒသ၊ ရာသီဥတု၊ ဦးေရးျပားအမ်ိဳးအစားမ်ားေပၚ မူတည္ၿပီးေန႔စဥ္ဘ၀ က်န္းမာေရးအတြက္ သင့္ေလွ်ာ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို  မွန္ကန္စြာ ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳေစရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။

BROWSE PRODUCTS

သတင္းမ်ား

အေသးစိတ္သတင္းမ်ားအား ေအာက္ေဖာ္ျပပါ link တြင္ဖတ္ရႈရန္။

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

သင္တန္းမ်ား

ကုန္ပစၥည္း အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ျခင္းနွင့္အတူ အသံုးျပဳေနေသာ professional Hair Stylist မ်ားနည္းစနစ္မွန္ကန္စြာ အသံုးျပဳတတ္ေစရန္အတြက္ နိုင္ငံျခားသို႔သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္နိုင္ရန္အတြက္ နွစ္စဥ္နွစ္တိုင္း ပ့ံပိုးေပးသြားပါမည္။

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

PROMOTIONS

လစဥ္ ပံုမွန္ပရိုမိုးရွင္းအစီအစဥ္မ်ားနွင့္  အထူးအစီအစဥ္မ်ားအားဖတ္ရႈရန္

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္